Algemene privacyverklaring

Algemene privacyverklaring

SCHOLA CANTORUM CANTATE DOMINO
(Versie 18-5-2018)

Schola Cantorum Cantate Domino VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Schola Cantorum Cantate Domino VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Een Data Protection Officer, DPO, is aangesteld.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Schola Cantorum Cantate Domino VZW

Vrijheidstraat 23

9300 Aalst

info@cantatedomino.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Schola Cantorum Cantate Domino VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Algemeen (actieve zanger, bestuurslid, vrijwilliger, sympathisant, sponsor,..):

• Het versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven en ledenboekjes van Schola Cantorum

Cantate Domino

Enkel voor actieve zangers:

• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Schola Cantorum Cantate Domino

• Het bekomen van subsidiëring door de overheid

• Het doorgeven aan de verzekering, transport of slaapaccommodatie tijdens activiteiten

van Schola Cantorum Cantate Domino zoals de koorreis

• website, programmaboekje van concerten: melding van naam en stem

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen, opslagen en verwerken:

Algemeen (actieve zanger, bestuurslid, vrijwilliger, sympathisant, sponsor,..):

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, e-mail

Enkel voor actieve zangers:

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

• Zangstem

• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer en rijksregisternummer (voorafgaand aan het beoogde doel)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzamelen van de gegevens in een databeheerssysteem

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)

• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)

• het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken,

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit voor de werking noodzakelijk is (koorreis). Hiervoor wordt schriftelijke toestemming gevraagd.

Minderjarigen

Schola Cantorum Cantate Domino VZW verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Deze toestemming wordt gevraagd bij het begin van het werkingsjaar van Schola Cantorum Cantate Domino aan elke nieuw toegetreden zanger en is geldig voor de duur van het lidmaatschap van deze zanger.

Bewaartermijn

Schola Cantorum Cantate Domino VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Algemeen: persoonsgegevens worden 10 jaar bewaard.

Als actieve zanger worden uw gegevens maximaal 5 jaar na einde lidmaatschap bewaard.

Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid worden bewaard tot na de activiteit waarvoor deze gegevens nodig zijn.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kan met ons contact opnemen via hogervermelde contactgegevens.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy verklaring

Schola Cantorum Cantate Domino VZW kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website of nieuwsbrief.

 • Cantate Domino
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners